Αδελφοποίηση του Δήμου Γαλατσίου με τον Δήμο Δρυμαλίας της Νάξου.

ΘΕΜΑ: 2ο της Ημερήσιας Διάταξης

 

            Αδελφοποίηση του Δήμου Γαλατσίου με τον Δήμο Δρυμαλίας της Νάξου. (άρ. 220 παρ. 5 του Ν. 3463/2006).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 297/2007

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 21474/13-7-07 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου), που έχει ως εξής:

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθεί κατ’ αρχήν απόφαση για την Αδελφοποίηση του Δήμου Γαλατσίου με τον Δήμο Δρυμαλίας της Νάξου.

Στόχος της Αδελφοποίησης με το Δήμο Δρυμαλίας της Νάξου είναι η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο Δήμων, δεδομένου ότι είναι έντονο το ενδιαφέρον από την ύπαρξη στη πόλη μας Ναξιακού στοιχείου που εμφανίσθηκε, δημιούργησε και έδωσε το στίγμα του στην Πόλη μας από την δεκαετία του 1950.

Περαιτέρω με την Αδελφοποίηση στοχεύεται και η ανταλλαγή πληροφόρησης για θέματα Τ.Α. και η δημιουργία ενός δικτύου πολύπλευρης συνεργασίας και η ανταλλαγή εμπειριών σε διάφορους τομείς μεταξύ των δύο Δήμων.

Επειδή νομότυπα εισάγεται το παρόν θέμα σύμφωνα με το άρ. 220 παρ. 5 του Ν. 3463/2006.

Για τα παραπάνω καλείται το Σώμα για τη λήψη απόφασης

Α.   Για την Αδελφοποίηση του Δήμου μας με τον Δήμο Δρυμαλίας της Νάξου.

Β. Για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης.

Γ.   Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση αντιπροσωπείας στη Νάξο.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρ. 220 παρ. 5 του Ν. 3463/2006

 

     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

 

Εγκρίνει:

Α. Την Αδελφοποίηση του Δήμου Γαλατσίου με τον Δήμο Δρυμαλίας Νάξου, σύμφωνα με το άρ. 220 παρ. 5 του Ν. 3463/2006

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης μεταξύ των ανωτέρω Δήμων και

Γ.   Εγκρίνει τα έξοδα για τη μετάβαση αντιπροσωπείας στη Νάξο.

                                                                                                                        

 

                                                                                       Ακριβές Απόσπασμα

                                                                                        Γαλάτσι 23-7-2007

                                                                                       Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.  

                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 04 Ιούνιος 2010 13:42)

 
Τουρκοβούνια

maniatisite10

Διαφήμιση
Bρείτε με και στο...
Διαφήμιση

Eφημερίδες
Διαφήμιση
Πείτε τη γνώμη σας
Είστε ευχαριστημένοι από τις δενδροφυτεύσεις?
 
Διαφήμιση