Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου

ΘΕΜΑ: 8ο της Ημερήσιας Διάταξης

           Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου».

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 404/2009

             Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Σώματος το 385/29-10-09 έγγραφο του Προέδρου του Ν.Π. κ. Ιωάννη Μανιάτη, (αριθ. πρωτ. Δήμου 39642/29-10-09), που έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αρ. 121/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου», με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.

             Καλείται το σώμα για την έκφραση γνώμης επί της ανωτέρω αναφερόμενης πρότασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

         Μετά από συζήτηση, κατά την οποία κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της Συστατικής πράξης του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και έχοντας υπόψη τη με αρ. 121/09 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. και τις προτάσεις των κ.κ. Μανιάτη και Χαραλαμπίδη, οι οποίες αφορούν διορθώσεις ως προς την ορολογία του κειμένου της τροποποίησης.

        Μειοψηφούντων των κ.κ.: Χαραλαμπίδη και Ασφή ως προς το άρθρο 3 εδ. α΄ της 121/09 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

       Εγκρίνει, για τους πιο πάνω λόγους την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου» σύμφωνα με την 121/09 και τις διορθώσεις αναφορικά με την ορολογία του κειμένου της τροποποίησης που έχουν ως εξής:

Στο Άρθρο 1 ως προς το όνομα: από «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» σε, «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

 

Στο Άρθρο 2 ο Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

Α. Η δημιουργία και ανάπτυξη πάσης μορφής πνευματικής, καλλιτεχνικής, κάθε εν γένει πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Γαλατσίου, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του Πνευματικού και Πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

1.       Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των κατοίκων του Δήμου και ειδικότερα των νέων, για την αξιοποίηση και διάθεση επ’ αυτού του ελεύθερου χρόνου, προς τους σκοπούς του Πολιτιστικού Οργανισμού.

2.       Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συναυλιών.

3.       Η δημιουργία Ωδείου, ομίλου λαϊκών χορών, χορωδίας λαϊκής ορχήστρας και υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλλόγων.

4.       Η δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης και εργαστηρίου φωτογραφίας.

5.       Η δημιουργία Δημοτικής Θεατρικής Σκηνής και η υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλλόγων.

6.       Η δημιουργία οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης με βιβλία επιστημονικού, φιλοσοφικού, επαγγελματικού, λογοτεχνικού, εθνικού, θρησκειολογικού, κ.λ.π. περιεχομένου και η διάθεση τούτων με δανεισμό προς μελέτη στους κατοίκους του Δήμου, καθώς και η δημιουργία πινακοθήκης.

7.       Η διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, διακοσμητικής, φωτογραφίας κλπ.

8.       Η συγκέντρωση και προβολή λαογραφικού υλικού από τους τόπους καταγωγής των κατοίκων του Δήμου μας για τη συνέχιση της λαϊκής παράδοσης.

9.       Η προβολή κινηματογραφικών ταινιών με καλλιτεχνικό ή επιστημονικό περιεχόμενο.

10.  Η οργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

11.  Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διατήρηση εθίμων και παραδόσεων της πατρίδας μας και η υποβοήθηση αντίστοιχων εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων του Δήμου μας.

12.  Η παροχή μουσικής ψυχαγωγίας στους κατοίκους με την οργάνωση εορτών και συναυλιών, η διδασκαλία μουσικών οργάνων, η συγκρότηση ορχήστρας.

Β. Η συνεργασία και ανταλλαγή πολιτιστικών, κλπ εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με αντίστοιχους φορείς Δήμων της χώρας μας, των αδελφοποιημένων με το Δήμο μας Δήμων και με φορείς τόσο των χωρών της Ευρώπης όσο και λοιπών χωρών.

 

Άρθρο 3: εδάφιο α΄ από «ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Γαλατσίου» σε «τυχόν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Γαλατσίου».

 

       Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου η οποία δεν δύναται να προβλεφθεί και θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

      Για το τρέχον οικονομικό έτος έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 15.6715.0001του Δήμου Γαλατσίου, επιχορήγηση του Πνευματικού Κέντρου, ύψους 1.175.000,00 €

 

 

                                                                                     Ακριβές Απόσπασμα

                                                                                                                                     Γαλάτσι, 6-11-2009

                                                                                      Ο Πρόεδρος του Π.Κ.

 

                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 04 Ιούνιος 2010 13:42)

 
Τουρκοβούνια

maniatisite10

Διαφήμιση
Bρείτε με και στο...
Διαφήμιση

Eφημερίδες
Διαφήμιση
Πείτε τη γνώμη σας
Είστε ευχαριστημένοι από τις δενδροφυτεύσεις?
 
Διαφήμιση