Συμμετοχή του Δήμου στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων.

ΘΕΜΑ: 1ο  της Ημερήσιας  Διάταξης

            Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 308/2008

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. 32437/0810-2008 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Γραφείο κ. Δημάρχου), που έχει ως εξής:

Με πρωτοβουλία των Δημάρχων Ψυχικού, Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης και Αθηναίων προσκλήθηκαν οι εν λόγω Δήμοι να δημιουργήσουν έναν φορέα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον από κοινού συντονισμό και την προώθηση της δράσης τους για τη διαφύλαξη των δασικών και μη εκτάσεων των Τουρκοβουνίων και του Αττικού Άλσους στα διοικητικά τους όρια, ούτως ώστε να αναδειχθεί η ενιαία έκταση σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου και αναψυχής.

Ως πρώτο βήμα, τα Δημοτικά Συμβούλια με τις αποφάσεις τους με αριθμ. 176/07 (Ψυχικού), 194/07 (Γαλατσίου), 209/07 (Ν. Ιωνίας), 101/07 (Φιλοθέης), 1635/2007 (Αθηναίων) υιοθέτησαν το ακόλουθο Ψήφισμα :

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Εμείς οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πέντε (5) ομόρων δήμων με πρόσωπο στην αναδασωτέα έκταση των Τουρκοβουνίων, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις για  την προστασία του περιβάλλοντος, την βιωσιμότητα των πόλεών μας και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων μας δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε:

 

 1. Για να εφαρμόσουμε τις πράξεις αναδάσωσης ( Νομ. Αθ. 1110/94,  954/94, Γ.Γ. Περιφ. Αττικής 678/98) εντός των διοικητικών μας  ορίων.

 

 1. Για να αποκαταστήσουμε, όπου απαιτείται, το ανάγλυφο του βουνού.

 

 1. Για να ενοποιήσουμε σε ελεύθερο χώρο πρασίνου και αναψυχής το

     σύνολο της αναδασωτέας έκτασης των Τουρκοβουνίων, παρέχοντας

     ελεύθερη πρόσβαση σε αυτήν από κάθε δήμο, σε όλους κατοίκους του

     λεκανοπεδίου.

 

 1. Για να ενημερώσουμε για τους στόχους μας με κάθε πρόσφορο μέσο

τους κατοίκους τους εκπροσώπους μας στη Βουλή, τη Διοίκηση και τη

πολιτική μας ηγεσία, προκειμένου να συνδράμουμε όλοι μαζί για την

υλοποίησή τους.

 

              21 Μαίου 2007   

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Ήδη σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη αλλά και αναγκαία για το αστικό πολεοδομικό συγκρότημα της Αττικής η συνεργασία των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κοινών μεταξύ τους προβλημάτων όπως, είναι εν προκειμένω, η προστασία του περιβάλλοντος των Δήμων, η διαφύλαξη και ανάδειξη των ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου των ορεινών όγκων, προβλημάτων  που οξύνονται από την πολυαρχία, την έλλειψη συντονισμού των φορέων, την επικάλυψη αρμοδιοτήτων, την απουσία ενιαίου σχεδιασμού.

Όλα αυτά αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες σε κάθε προσπάθεια που θα μπορούσε να φέρει λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

 

Με τη σύσταση ενός Συνδέσμου ΟΤΑ σύμφωνα με τα άρθρα 245 επ. Κ.Δ.κ΄.Κ. που θα έχει δικούς του πόρους και συγκεκριμένες αρμοδιότητες διαδημοτικού χαρακτήρα καθώς και ευέλικτο εκτελεστικό όργανο που θα εκλέγεται από την αντιπροσωπευτική συνέλευση του Συνδέσμου, θα αντιμετωπιστεί ενιαία το φλέγον ζήτημα της προστασίας του υπερτοπικού πόλου πρασίνου και αναψυχής των Τουρκοβουνίων και του Αττικού Άλσους και εντεύθεν θα επέλθουν σημαντικά οφέλη στη βιώσιμη ανάπτυξη του Μητροπολιτικού αυτού χώρου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος της περιοχής των δήμων μας καθώς και της παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Επομένως είναι ανάγκη να προχωρήσουμε συλλογικά, καθόσον, μόνον έτσι, θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις αδυναμίες ενός εκάστου Δήμου και να αντιμετωπίσουμε με ενιαίο τρόπο το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Στα πλαίσια των ανωτέρω οι πέντε Δήμαρχοι, μετά από σειρά συναντήσεων, αυτοπροσώπως και δια των εκπροσώπων τους, εξειδίκευσαν τους βασικούς σκοπούς του υπό ίδρυση Συνδέσμου που είναι :

 

1.  Η διαφύλαξη των εκτός σχεδίου εκτάσεων των Τουρκοβουνίων και του       

     Αττικού Άλσους στα διοικητικά όρια των Δήμων και η αποτροπή κάθε

     ενέργειας εντάξεως τους σε σχέδιο πόλης.

2.  Η αποκατάσταση του ανάγλυφου των Τουρκοβουνίων,  

     όπου αυτό απαιτείται.

3.  Η αναδάσωση των αναδασωτέων εκτάσεων και η δημιουργία χώρων   

           δασικής αναψυχής.

 1. Η ενοποίηση των αναδασωτέων εκτάσεων με τις λοιπές εκτός σχεδίου

           εκτάσεις των Τουρκοβουνίων και του Αττικού Άλσους ούτως ώστε να  

           αναδειχθεί η ενιαία έκταση σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου και   

           αναψυχής.

 1. Η σύνδεση του μητροπολιτικού αυτού χώρου πρασίνου με τις λειτουργίες του αστικού ιστού.
 2. Η αποδέσμευση κατά τους όρους του νόμου σε συνεργασία με το Δημόσιο και άλλους, κρατικούς ή μη, φορείς της εκτάσεως του μητροπολιτικού χώρου πρασίνου από κάθε κατοχή τρίτου ή διεκδίκηση, ούτως ώστε να περιέλθει αυτός ελεύθερος στη χρήση των δημοτών.
 3. Η τοπογραφική αποτύπωση και χαρτογράφηση των προς ενοποίηση, σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου, εκτάσεων στα διοικητικά όρια των Δήμων εντός και εκτός σχεδίου.
 4. Ο καθορισμός και σχεδιασμός της διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων με γνώμονα τις οικολογικές και λειτουργικές ανάγκες των κατοίκων.
 5. Η εκπόνηση μελετών, η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και η εκτέλεση έργων διαδημοτικής σημασίας με αυτεπιστασία ή από τρίτους για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής σημασίας των Τουρκοβουνίων και την ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
 6. Η συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών και των  αντιστοίχων εγκαταστάσεών .
 7. Η παροχή επιστημονικής, ιδίως δε τεχνικής και νομικής υποστήριξης στα μέλη του και η ανάληψη διαδημοτικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών ιδιαίτερα στους τομείς της χωροταξίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.    
 8. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφικών φαινόμενων (πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.λ.π.) και η προμήθεια του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και των λοιπών κατάλληλων μέσων.
 9. Η πληροφόρηση για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και συνεντεύξεων τύπου.
 10. Η αξιοποίηση όλων των θεσμών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων από τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνή προγράμματα  για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.
 11. Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της κεντρικής διοίκησης καθώς και με φυσικό ή οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου για τα παραπάνω θέματα.

 

 

Έχοντας υποψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψιν του τις διατάξεις των άρθρων 245 του Ν. 3463/06

 

 

ΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ  τα παρακάτω, που αποτελούν το καταστατικό του Συνδέσμου :

 

1. Συνιστά Σύνδεσμο, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων για την

    Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων» ο οποίος διέπεται από τις       

    διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/06 και συμμετέχουν  οι Δήμοι  

    Γαλατσίου, Νέας  Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού.          

 

  2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 

1. Η διαφύλαξη των εκτός σχεδίου εκτάσεων των Τουρκοβουνίων και του       

    Αττικού Άλσους στα διοικητικά όρια των Δήμων και η αποτροπή κάθε

    ενέργειας εντάξεως τους σε σχέδιο πόλης.

2. Η αποκατάσταση του αναγλύφου των Τουρκοβουνίων,  

    όπου αυτό απαιτείται.

3. Η αναδάσωση των αναδασωτέων εκτάσεων και η δημιουργία χώρων   

         δασικής αναψυχής.

     4. Η ενοποίηση των αναδασωτέων εκτάσεων με τις λοιπές εκτός σχεδίου

         εκτάσεις των Τουρκοβουνίων και του Αττικού Άλσους ούτως ώστε να  

         αναδειχθεί η ενιαία έκταση σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου και   

         αναψυχής.

 1. Η σύνδεση του μητροπολιτικού αυτού χώρου πρασίνου με τις λειτουργίες του αστικού ιστού.
 2. Η αποδέσμευση κατά τους όρους του νόμου σε συνεργασία με το Δημόσιο και άλλους, κρατικούς ή μη, φορείς της εκτάσεως του μητροπολιτικού χώρου πρασίνου από κάθε κατοχή τρίτου ή διεκδίκηση, ούτως ώστε να περιέλθει αυτός ελεύθερος στη χρήση των δημοτών.
 3. Η τοπογραφική αποτύπωση και χαρτογράφηση των προς ενοποίηση, σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου, εκτάσεων στα διοικητικά όρια των Δήμων εντός και εκτός σχεδίου.
 4. Ο καθορισμός και σχεδιασμός της διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων με γνώμονα τις οικολογικές και λειτουργικές ανάγκες των κατοίκων.
 5. Η εκπόνηση μελετών, η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και η εκτέλεση έργων διαδημοτικής σημασίας με αυτεπιστασία ή από τρίτους για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής σημασίας των Τουρκοβουνίων και την ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
 6. Η συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και των εγκαταστάσεών τους.
 7. Η παροχή επιστημονικής, ιδίως δε τεχνικής και νομικής υποστήριξης στα μέλη του και η ανάληψη διαδημοτικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών ιδιαίτερα στους τομείς της χωροταξίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.    
 8. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφικών φαινόμενων (πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.λ.π.) και η προμήθεια του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και των κατάλληλων μέσων.
 9. Η πληροφόρηση για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και συνεντεύξεων τύπου.
 10. Η αξιοποίηση όλων των θεσμών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.
 11. Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της κεντρικής διοίκησης για τα παραπάνω θέματα καθώς και με φυσικό ή οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου.

 

 

 1.  Έσοδα του Συνδέσμου είναι:

α)  Η ετήσια εισφορά των συμμετεχόντων Δήμων στο Σύνδεσμο.

β)  Πρόσοδοι από την περιουσία του.

γ)  Δωρεές, επιχορηγήσεις και οποιαδήποτε άλλα ποσά παρέχονται από το

     Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Οργανισμούς.

δ)  Κάθε άλλη πηγή.

 

 1.  Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Ψυχικού.

 

 1. Διάρκεια του Συνδέσμου

Η χρονική διάρκεια του  Συνδέσμου είναι πενήντα (50) χρόνια.

 

6.  Διοίκηση του Συνδέσμου

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων της Διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και εποπτεία του Συνδέσμου διέπονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/06(ΦΕΚ Α΄ 114/ 8-6-06).

 

 7.  Κάλυψη δαπάνης

 Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό κάθε Δήμου – μέλους του Συνδέσμου, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με την ετήσια εισφορά του ως εξής :

 

 

 

α/α Δήμος                   Αριθμός εκπροσώπων                        Συνολική

                                                                                           Ετήσια Εισφορά

α. Γαλατσίου                          8                                              20.000

β. Ν. Ιωνίας                            9                                              18.000

γ. Φιλοθέης                            1                                                6.000

δ. Ψυχικού                              1                                                8.000

  

Για τα παραπάνω ποσά θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των παραπάνω Δήμων.

      Για το Δήμο Γαλατσίου θα εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.  00.6721.0003 ποσού 20.000,00 €. 

    

        Καλείται το σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των   άρθρων 245 -251  Ν 3463/06, την αναγκαιότητα συμμετοχής του Δήμου μας στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων για την προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Χαραλαμπίδη, Ασφή οι οποίοι ψηφίζουν λευκό εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους ως προς τη συμμετοχή ιδιωτών σ’ αυτή τη πρωτοβουλία και γιατί θεωρούν την Δωρεάν Πρόσβαση πολύ σημαντική.     

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία

 

Εγκρίνει:

 Α) τη συμμετοχή του Δήμου στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Αναπλάση των Τουρκοβουνίων και

Β) το καταστατικό του Συνδέσμου που έχει ως εξής:

           

 

 1. Συνιστά Σύνδεσμο, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων για την

     Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων» ο οποίος διέπεται

     από τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/06 και συμμετέχουν  οι

Δήμοι  Γαλατσίου, Νέας  Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού                         

 

      2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 

1. Η διαφύλαξη των εκτός σχεδίου εκτάσεων των Τουρκοβουνίων και του       

    Αττικού Άλσους στα διοικητικά όρια των Δήμων και η αποτροπή κάθε

    ενέργειας εντάξεως τους σε σχέδιο πόλης.

2. Η αποκατάσταση του αναγλύφου των Τουρκοβουνίων,  

    όπου αυτό απαιτείται.

3. Η αναδάσωση των αναδασωτέων εκτάσεων και η δημιουργία χώρων   

         δασικής αναψυχής.

     4. Η ενοποίηση των αναδασωτέων εκτάσεων με τις λοιπές εκτός σχεδίου

         εκτάσεις των Τουρκοβουνίων και του Αττικού Άλσους ούτως ώστε να  

         αναδειχθεί η ενιαία έκταση σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου και   

         αναψυχής.

     5. Η σύνδεση του μητροπολιτικού αυτού χώρου πρασίνου με τις λειτουργίες του  

         αστικού ιστού.

   6. Η αποδέσμευση κατά αυτός όρους του νόμου σε συνεργασία με το Δημόσιο και  

       αυτός, κρατικούς ή μη, φορείς αυτός εκτάσεως του μητροπολιτικού χώρου  

       πρασίνου από κάθε κατοχή τρίτου ή διεκδίκηση, ούτως ώστε να περιέλθει αυτός

       ελεύθερος στη χρήση των δημοτών.

   7. Η τοπογραφική αποτύπωση και χαρτογράφηση των προς ενοποίηση, σε

       μητροπολιτικό χώρο πρασίνου, εκτάσεων στα διοικητικά όρια των Δήμων εντός   

       και εκτός σχεδίου.

   8.Ο καθορισμός και σχεδιασμός της διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων με  

      γνώμονα τις οικολογικές και λειτουργικές ανάγκες των κατοίκων.

   9.Η εκπόνηση μελετών, η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και η εκτέλεση  

      έργων διαδημοτικής σημασίας με αυτεπιστασία ή από τρίτους για την ανάδειξη     

      της περιβαλλοντικής σημασίας των Τουρκοβουνίων και την ανάπτυξη του

      φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

10. Η συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και των εγκαταστάσεών τους.

11. Η παροχή επιστημονικής, ιδίως δε τεχνικής και νομικής υποστήριξης στα μέλη  

      του και η ανάληψη διαδημοτικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών ιδιαίτερα στους   

      τομείς της χωροταξίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.    

12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας για την

      αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφικών φαινόμενων (πυρκαγιές,

      χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.λ.π.) και η προμήθεια του σχετικού τεχνικού

      εξοπλισμού, μηχανημάτων και των κατάλληλων μέσων.

13.Η πληροφόρηση για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Η διοργάνωση

      σεμιναρίων, συνεδρίων και συνεντεύξεων τύπου.

14.Η αξιοποίηση όλων των θεσμών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε τοπικό,   

     περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προστασία  

     και ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.

15.Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της κεντρικής διοίκησης για τα παραπάνω   

     θέματα καθώς και με φυσικό ή οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο,

     δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου.

 

 

 

 1. Έσοδα του Συνδέσμου είναι:

α) Η ετήσια εισφορά των συμμετεχόντων Δήμων στο Σύνδεσμο.

β)  Πρόσοδοι από την περιουσία του.

γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και οποιαδήποτε άλλα ποσά παρέχονται από το

    Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Οργανισμούς.

δ)  Κάθε άλλη πηγή.

 

 1. Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Ψυχικού.

 

 1. Διάρκεια του Συνδέσμου

Η χρονική διάρκεια του  Συνδέσμου είναι πενήντα (50) χρόνια.

 

6.  Διοίκηση του Συνδέσμου

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων της Διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και εποπτεία του Συνδέσμου διέπονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/06(ΦΕΚ Α΄ 114/ 8-6-06).

 

 

 

 

   7.  Κάλυψη δαπάνης

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό κάθε Δήμου – μέλους του Συνδέσμου, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με την ετήσια εισφορά του ως εξής :

 

α/α Δήμος                   Αριθμός εκπροσώπων                        Συνολική

                                                                                           Ετήσια Εισφορά

α. Γαλατσίου                          8                                              20.000

β. Ν. Ιωνίας                            9                                              18.000

γ. Φιλοθέης                            1                                                6.000

δ. Ψυχικού                              1                                                8.000

  

Για τα παραπάνω ποσά θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των παραπάνω Δήμων.

      Για το Δήμο Γαλατσίου θα εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.  00.6721.0003 ποσού 20.000,00 €. 

...................................................

                          

                                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                                        Γαλάτσι  29-10-2008

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 04 Ιούνιος 2010 13:41)

 
Τουρκοβούνια

maniatisite10

Διαφήμιση
Bρείτε με και στο...
Διαφήμιση

Eφημερίδες
Διαφήμιση
Πείτε τη γνώμη σας
Είστε ευχαριστημένοι από τις δενδροφυτεύσεις?
 
Διαφήμιση